مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱400/05/18

مورد شماره 3 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.