مناقصه خدمات شهری 1393

مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله شهر تفت

آگهي مـناقصه عمومــی

 

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به  واگذاری خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تفت  اقدام نماید لذا از شرکتهای  واجد الشرایط دعوت می شود از روز  شنبه  مورخ     19/07/1393لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ  28/07/1393 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-6222040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 000/000/260 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد پایان وقت اداری  دوشنبه  مورخ  28/07/93 میباشد .

4- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

                                                                                                                                   محمد صادق صادقی

                                                                                                                                     شهردار

شما می توانید فایل دعوتنامه شرکت در مناقصه را از اینجا   و فایل قرارداد خدمات شهری را از اینجا دانلود کنید.ضمناً تمامی صفحات دعوتنامه و قرارداد باید دارای مهر و امضا باشند.