نتیجه فراخوان طراحی المان شهری

باسمه تعالی
پس از برگزاری فراخوان طراحی المان شهری در نیمه خرداد سالجاری توسط شهرداری تفت که تا پایان تیرماه برای ارسال آثار مهلت داده شده بود 28 طرح دریافت گردید.
در مرحله اول آثار دریافتی از نظر رعایت شرایط اعلامی در فراخوان توسط اعضای کمیته برگزاری مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه هیچ یک از طرح ها همه شرایط را رعایت نکرده بودند.
در مرحله دوم قرار بود طرح های حائز شرایط، توسط گروهی از کارشناسان مرتبط مورد داوری قرار گیرد که این مرحله عملاً اجرایی نشد.
از شرایطی که شرکت کنندگان رعایت نکرده بودند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
موضوعات اعلام شده، معرفی محل نصب، ارائه اثر توسط نرم افزارهای اعلام شده یا حتی مشابه آن، نمایش نورپردازی، ارائه مشخصات فنی، نمایش از زوایای مختلف، تشریح ایده ها، انتخاب مکان مرتبط...
البته یکی از طرح های ساده دریافتی که در حد یک ایده بود مناسب به نظر می رسید که نیاز به طراحی کامل داشت.