مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

 

 
​​​​​​​