آگهی استعلام بهاء خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد

.                                                                                         

مهر و امضا

قیمت واحد

مقدار

موضوع استعلام

 

 

 

.  Kg2000  

 

Kg400

 

خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی  (kg1200 رنگ سفید و kg800 رنگ آبی)

خرید حلال  رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).
 • مشخصات فنی:

 رنگ سفید و آبی- ویسکوزیته با کاپ 506- براقیت نیمه مات- درصد جامد وزنی 72%±2 -  داتسیته 05/0±35/1گرم بر سانتی متر مکعب ضخامت پیشنهادی فیلم خشک 60میکرون ، پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی /lit²m8  -  زمان خشک شدن سطحی 30 دقیقه -  زمان خشک شدن عمقی 60 دقیقه   حلال (تینر) تاریخ انقضا حداقل یکسال باشد.

 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 •  هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
 • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1397/07/12 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز 1397/07/14 باز ميگردد.