آگهی استعلام بهاء پیاده روسازی خیابان امام خمینی (ره) حد فاصل ابتدای خیابان آیت الله شهید مطهری تا بوستان پهلوان یزدی (پارک بزرگ شهر)

 به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل ابتدای خیابان آیت الله شهید مطهری تا بوستان پهلوان یزدی (پارک بزرگ شهر) ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

مهر و امضا

ضریب پیشنهادی پیمانکار

مبلغ برآورد پروژه

موضوع استعلام

 

 

 

 

 

951.991.989

 

پیاده رو سازی                

مشخصات فنی و اجرایی:

 • براساس برآورد فهرست بهاء ابنیه سال 1397

 

جمع کل

                                                    

 

 

 

 

 

                                  

 • مدت قرارداد 2 ماه می باشد.
 • برآورد اولیه پروژه پیاده رو سازی (فهرست بهاء ابنیه) به پیوست می باشد.
 • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید مسئول واحد فنی شهرداری می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • نوع موزائیک اتوماتیک 40*40 ساب خورده با طرح خورشید رنگ قرمز و طوسی و همچنین موزائیک 40*40 طرح نابینا ساب نخورده می باشد.
 • جمع آوری و حمل وضع موجود پیاده رو بعهده شهرداری می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).
 • محل اجرای پروژه پیاده رو خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل ابتدای خیابان آیت الله شهید مطهری تا بوستان پهلوان یزدی (پارک بزرگ شهر)می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1397/09/22 مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.