آگهی استعلام بها پیاده رو سازی سطح شهر تفت

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی سطح شهر تفت ، از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 

موضوع استعلام

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

ضریب پیشنهادی پیمانکار

 

مهر و امضا

پیاده رو سازی

مشخصات فنی و اجرایی:

 • براساس برآورد فهرست بهاء ابنیه سال1398

 

 

 

686.235.732

 

 

 

جمع کل

 

 

 • برآورد اولیه پروژه پیاده رو سازی (فهرست بهاء ابنیه) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • نوع موزائیک مورد تایید شهرداری ، موزائیک اتوماتیک میبد 40*40با طرح خورشید(سفید قرمز) و طرح نابینا می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد امانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی و شـرط باعث ابـطال مدارك مي گردد و همچنين پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد امانی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 226
 • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت13 روز پنجشنبه 15/01/1398 مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.