آگهی فراخوان عمومی مرحله دوم واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی

 

شهرداری تفت در نظر دارد جهت اجرای طرح ساماندهی نخاله های عمرانی و ساختمانی ، مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی واقع در محل تخلیه نخاله (وضع موجود) را به بخش خصوصی با شرایط مصوب شورای شهر و شهرداری واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­گردد از روز چهارشنبه مورخ 1397/04/27 اسناد شرایط مربوطه را از مسئول امورقراردادها تحویل گرفته و پس از تکمیل مهر و امضا نموده و در پاکتهای دربسته و ممهور تا ساعت 13:30روز شنبه مورخ 1397/05/06به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس تفت، میدان امام (ره) شهرداری تفت ارسال نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03532622040 داخلی 207 واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.