آگهی مزایده حضوری فروش انار باغ شهرداری

آگهی مزایده حضوری  فروش انار باغ شهرداری

 

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به فروش حدود 1650 كيلوگرم انار باغ شهرداري به نرخ پايه هر كيلو 30.000 ريال از طريق مزايده حضوري اقدام نمايد.

از متقاضيان دعوت مي شود روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 راس ساعت 10 صبح در محل شهرداري تفت حضور يابند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 32622040 - 42 داخلي 207 تماس حاصل نمايند.

شرايط مزايده:

1- محل برگزاري مزايده ساختمان اداري شهرداري تفت مي باشد.

2- واريز مبلغ 2.500.000ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب 2030084430 به نام شهرداري تفت نزد بانك تجارت شعبه مركزي تفت الزامي است.

3- چنانچه برندگان مزايده به ترتيب اول، دوم و سوم نسبت به انصراف اقدام نمايند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

4- به پيشنهاداتي كه پايين تر از قيمت كارشناسي باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- هزينه آگهي مزايده از برنده اخذ خواهد شد.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.

7- فروش بصورت نقدي مي باشد.