آگهی مزایده دوم حضوری فروش انار باغات شهرداری

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۵۵۰ كيلوگرم انار باغات شهرداري به نرخ پايه هر كيلو ۲۰,۰۰۰ ريال از طريق مزايده حضوري اقدام نمايد.

از متقاضيان دعوت مي شود روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 راس ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداري تفت حضور يابند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره ۳۲۶۲۲۰۴۰ - ۴۲ داخلي ۲۰۷ تماس حاصل نمايند.

شرايط مزايده:

۱- محل برگزاري مزايده ساختمان اداري شهرداري تفت مي باشد.

۲- واريز مبلغ ۲,۵۰۰.۰۰۰ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ به نام شهرداري تفت نزد بانك تجارت شعبه مركزي تفت الزامي است.

۳- چنانچه برندگان مزايده به ترتيب اول، دوم و سوم نسبت به انصراف اقدام نمايند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

۴- به پيشنهاداتي كه پايين تر از قيمت كارشناسي باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- هزينه آگهي مزايده از برنده اخذ خواهد شد.

۶- شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.

۷- فروش بصورت نقدي مي باشد.