آگهی مزایده عمومی مرحله اول اجاره یک قطعه باغ و یک قطعه زمین همجوار آن واقع در جنب ساختمان اداری شهرداری

     شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به اجاره یک قطعه باغ و یک قطعه زمین همجوار آن واقع در جنب ساختمان اداری شهرداری جهت ایجاد رستوران باغ با حفظ کاربری باغ و درختان موجود به افراد واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، اسناد و فرم و اسناد شرکت در مزایده را دانلود و پس از تکمیل فرم های مربوطه ، جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره، تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 1397/03/23  به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040 (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی سال 1397(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک قطعه باغ به مساحت 2417 مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت  222مترمربع واقع در جنب ساختمان اداری شهرداری تفت

10.490.000

4.720.500

 

شرایط شرکت در مزایده:

 • محل تحویل پیشنهاد مزائده واحد امور قراردادهای شهرداری تفت می باشد.
 • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری (پیوست اسناد و شرایط مزایده) می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
 • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده یا بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
 • سایر شرایط در اسناد مزایده به پیوست می باشد که متقاضیان می بایست شرایط را مطالعه و سپس تمام صفحات را جهتتایید مهروامضا نمایند.
 • مورداجاره بصورت وضع موجود اجاره داده می شود ومستاجر حق هیچگونه تغییر در وضعیت ملک را بدون اخذ مجوز از شهرداری نخواهد داشت.
 • هرگونه هزینه احتمالی در طول مدت قرارداد برعهده مستاجربوده وشهرداری دراین خصوص مسئولیتی نخواهد داشت(بااخذتعهدکتبی ازمستاجر)
 • در هنگام انعقاد قرارداد مبلغی معادل ده درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات از مستاجر اخذ و در پایان مدت قرارداد در صورت انجام تعهدات، طبق مفاد قرارداد مسترد خواهد شد.
 • هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.