آگهی مزایده عمومی مرحله اول فروش املاک با کاربری حمل و نقل باربری و انبارداری و میوه تره بار

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 18/10/1397 و 25/10/1397 ،املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری حمل و نقل و انبارداری و میدان میوه و تره بار از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد املاک مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1397/12/09 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

توضیحات

قیمت پایه (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

1084/1049/3/4932

23/447

تفت باربریها

متصرف آقای سیف

1.900.000

849.737.000

2

1075/1049/3/4932

3235

مستاجر آقای محمدرضا منطقی

450.000

1.455.750.000

 

شرایط مزایده :

1-      شرکت های حمل و نقل و موسسه مینی بوسرانی می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .

2-      شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-      هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

4-      به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

6-      هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

7-      به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.