آگهی مزایده عمومی مرحله اول فروش املاک با کاربری مسکونی

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1397/01/21 ،املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 1397/03/23 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

5002/464/760

221.15

شهرک بهاران

4.000.000

44.000.000

2

5002/464/753

294

4.500.000

66.000.000

 

شرایط مزایده :

  1. واریز 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است .
  2. شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  3. هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  5. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .
  6. مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .
  7. محل تحویل پیشنهادات مزایده، واحد امورقراردادها شهرداری تفت می باشد.
  8. هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  9. به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  10. به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.