آگهی مزایده عمومی مرحله اول واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفترکار

شهرداري تفت در نظر دارد با توجه به صورتجلسه مورخ 1397/02/04شورای اسلامی شهر تفت نسبت به واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفترکار از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1399/12/29 به تمامی تاکسی تلفنی ها و اتومبیل کرایه به استثنای بانوان اقدام نماید. متقـاضيـان ميتوانند جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده   و  نمونه قرارداد  به دبیرخانه شهرداری یا سایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/23،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه نمایند. همچنین بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 32622040 (واحد حمل و نقل عمومی شهرداری داخلی 231)  تماس حاصل فرمایند.

شرايط مزايده :

1- محل تحويل پيشنهاد قیمت مزايده دبيرخانه شهرداري مي باشد.

2-مبلغ پايه (برآورد کارشناسی) مورد اجاره ماهیانه مبلغ 15840000ریال برای سال 1397   و ماهیانه مبلغ 18460000 ریال برای سال1398   و ماهیانه مبلغ 19148000 ریال برای سال1399  می باشد.

3- واريز مبلغ 30000000ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است. 

4-  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

       5- به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد.

6- به پيشنهاداتي كه پايين تر از برآورد  واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- هزينه های  آگهي مزايده  بطور کامل از برنده مزايده اخذ خواهد شد. 

8-  انعقاد قرارداد شبکه بی سیم صرفاً منوط به تحویل ضمانت نامه بانکی به مبلغ کل 500.000.000ریال می باشد و هرساله می بایست تمدید گردد.

9- انعقاد قرارداد پس از تائید واحد حمل و نقل عمومی شهرداری و مدیریت اماکن عمومی شهرستان تفت می باشد ، در صورتی که احدی از اتومبیل های کرایه برنده مزایده شوند انعقاد قرارداد منوط به اخذ پروانه تاکسیرانی از سوی شهرداری می باشد در غیر اینصورت با نفرات بعدی انعقاد قرارداد صورت می پذیرد.

10- سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد.

11- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است.

 

توجه : بند 8 شرایط آگهی مزایده به شرح ذیل اصلاح گردید

انعقاد قرارداد شبکه بی سیم صرفاً منوط به تحویل ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی به مبلغ 10% مبلغ کل اجاره بهاء به منظور حسن انجام تعهدات می باشد.