آگهی مزایده عمومی مرحله اول پاکسازی و جداسازی پسماندهای عادی در محل دفن معدن زباله

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 1397/02/18 محترم اسلامی شهر تفت ، جهت پاکسازی و جداسازی پسماندهای عادی در محل دفن معدن زباله از طریق مزایده عمومی (کتبی) به اشخاص واجد شرایط با اجاره ماهیانه 12.000.000 ریال برای مدت یک سال واگذار نماید . لذا از کسانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت میگردد جهت دریافت اسناد به واحد قراردادهای شهرداری تفت مراجعه نماید.

شرایط شرکت در مزایده :

 • اجرای عملیات فنس کشی به متراژ 60*180 ( 480 متر طول) برابر دتایل درج در اسناد و ایجاد سکوی تخلیه زباله .
 • در حین مدت قرارداد فنس کشی اجرایی توسط مستاجربا ارائه فاکتورهای اجرایی و تاییدیه مسئول واحد املاک بر اساس مبلغ اجاره بهاء ماهیانه به مدت قرارداد اضافه می گردد و فنس اجرایی به مالکیت شهرداری منظور می گردد.
 • مشخصات فنی عملیات فنس کشی گودزباله به پیوست می باشد.
 • نصب یک عدد کانکس استاندارد در محل گود زباله  .
 • نصب دو عدد کانکس دریافت زباله خشک در سطح شهر با نظر شهرداری .
 • نصب سطل تفکیک زباله های خشک در بوستان شهیدان بنایی ، پارک شهر ، بوستان امام خمینی ، بوستان معلم ، بوستان لاله
 • انتقال 50 تن زباله هر ماه یکبار به محل دفن زباله های استان یزد
 • پاکسازی وضع موجود گود زباله
 • هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .
 • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 • تمام اسناد مزایده به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
 • تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 7.200.000 ریال که به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به شماره حساب 2030084430 نزد بانک تجارت  بنام شهرداری تفت .
 • ارائه ضمانتنامه بانکی حداقل 3 ماهه و قابل تمدید از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و تمام اسناد مزایده به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
 • مهلت خرید اسناد تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/23 می باشد
 • مهلت و محل قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 11397/03/23 دبیرخانه شهرداری تفت واقع در خیابان امام خمینی (ره) می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24 می باشد.
 • سایر جزئیات و شرایط در قرارداد خدمات درج گردیده است.
 • در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تایید صلاحیت مخدوش، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمیشود.
 • متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت (الف) جهت ضمانتنامه، پاکت (ب) جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و مدارک شناسایی افراد حقیقی و پاکت (ج) پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و به صورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تفت تحویل نماید.