آگهی مزایده عمومی مرحله دوم فروش املاک با کاربری حمل و نقل باربری و موسسه مینی بوسرانی

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1397/01/28 ،املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری حمل و نقل باربری و موسسه مینی بوسرانی و انبارداری فقط به شرکت های حمل و نقل باربری و موسسه مینی بوسرانی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 1397/04/ می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

توضیحات

قیمت پایه (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

4932/3/1077

3173.30

مجموعه باربریها

مستاجر شرکت حمل و نقل پورمند ترابر

570.000

91.000.000

2

4932/3/1088

43/.2079

مستاجر شرکت حمل و نقل همای تفت

590.000

62.000.000

3

4932/3/1081

25/.2345

مستاجر شرکت حمل و نقل سلامت بار تفت

590.000

69.000.000

4

4932/3/1082

94/.2097

مستاجر شرکت حمل و نقل احسار بار تفت

590.000

62.000.000

5

4932/3/1086

86/.2088

مستاجر شرکت حمل و نقل اعتماد بار تفت

610.000

64.000.000

6

4932/3/1087

56/.1967

مستاجر شرکت حمل و نقل پوریا بار تفت

610.000

60.000.000

7

4932/3/1088

10/.784

مستاجر شرکت حمل و نقل پوریا بار تفت (باسکول)

650.000

26.000.000

8

4932/3/1098

41/.750

موسسه مینی بوسرانی محمد علی فلاح

590.000

23.000.000

 

شرایط مزایده :

1-      شرکت های حمل و نقل و موسسه مینی بوسرانی می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .

2-      شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-      هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

4-      به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

6-   از آنجاییکه اعیانی و محوطه و حصار ملک مربوط به مستاجر می باشد شرکت کننده بایستی نسبت به پرداخت ارزش اعیانی و محوطه و حصار ایجاد شده به نرخ روز کارشناسی سه نفره و کلیه عوارض شهرداری (عدم خلافی ، پایان کار و غیرو ...) و هزینه آماده سازی و حق سرقفلی و اجور معوقه و مطالبات و مالیات معوقه ملک و کلیه دستگاه های اجرایی تا تاریخ تحویل ملک به مستاجر اقدام نماید و مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .

7-      هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.