آگهی مزایده مرحله اول فروش زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1398/02/17 ،املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری حمل و نقل و انبارداری از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد حراست مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 به واحد حراست می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

توضیحات

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

1082/1049/4932

2097.94

تفت باربریها

مستاجر شرکت باربری احسان بار تفت

600.000

126.000.000

2

1086/1049/4932

2088.86

مستاجر شرکت باربری اعتماد بار تفت

615.000

129.000.000

3

1087/1049/4932

1967.56

مستاجر شرکت باربری پوریا تفت

620.000

122.000.000

 

شرایط مزایده :

1-      مزایده گران می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .

2-      مزایده گران جهت هر بخش از املاک موضوع مزایده بصورت جداگانه بایستی اسناد را به مبلغ 200.000ریال خریداری و مبلغ مقرر را طی فیش نقدی بحساب  شماره 2030084422 بانک تجارت در وجه شهرداری تفت واریز نمایند.

3-      شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

4-      هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

5-      به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

7-      هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.