آگهی مزایده مرحله اول فروش کارخانه با کاربری صنعتی - کارگاهی

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد شماره صورتجلسه 64 شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ1397/11/23 ،ملک مشروحه زیر را با شرایط کاربری صنعتی - کارگاهی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد املاک مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1397/12/23 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

توضیحات

قیمت کارشناسی (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

1066/3/4932

827.3

شهرک صنعتی قدس

85 مترمربع ساختمان اداری و نگهبانی

 363.3مترمربع سوله

6.662.380.000

335.000.000

 

شرایط مزایده :

1-      مزایده گر می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .

2-      شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-      هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

4-      به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

6-      هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

7-      به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.