آگهی مناقصه مرحله دوم فضای سبز 99

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات عملیاتی فنی،توسعه و نگهداشت فضای سبز سطح شهر تفت بصورت حجمی به شرکت های دارای گواهی تشخیص صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (گرید کشاورزی و فضای سبز) و دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری Taft.ir  و با مراجعه حضوری به شهرداری تفت واحد حراست اسناد را دریافت و پس از تکمیل فرم های مربوطه ، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت  13:15 روز پنج شنبه  مورخ 1399/03/29 به واحد حراست شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207)  تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه واحد حراست شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبلغ 1.750.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می شود.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.