استعلام بهاء انجام امور خرده کاری های عمرانی در سطح شهر

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت انجام امور خرده کاری های عمرانی در سطح شهر  از طريق استعلام با توجه به مشخصات جدول پیوست اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

  • سقف قرارداد انجام کار مبلغ 1.000.000.000 ریال از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد عمرانی و فنی شهرداری می باشد.
  • تامین کلیه مصالح مصرفی بر عهده کارفرما باشد.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
  • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
  • شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد عمرانی و فنی مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی229 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخ 30/07/1398 مي باشد .

دانلود فرم استعلام خرده کاری 1398 در سال 98