استعلام بهاء جدول گذاری خیابان شهید مطهری

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری خیابان شهید مطهری بطول 450 مترطول ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 

 

جمع كل

ضریب پیشنهادی

پیمانکار

مقدار

برآورد اولیه

موارد درخواست

 

 

672.136.862ریال

جدول گذاری خیابان شهید مطهری بطول 450 مترطول براساس برآورد فهرست بهاء راه و باند سال 1398 (جدول پیوست)

 

 

 

 

 

 

 

 • برآورد اولیه پروژه جدول گذاری (فهرست راه و باند) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و عمرانی انجام گردد.
 • محل اجرای پروژه خیابان شهید مطهری می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) واحد فنی و عمرانی مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی و عمرانی .

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14:15 روز دوشنبه 13/08/1398  مي باشد و كليه پيشنهادات در روز اداری بعد باز ميگردد.

 

دانلود استعلام بها جدول گذاری خیابان شهید مطهری