واحد امور قرارداد ها اعلام کرد:

استعلام بها جهت دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر سطح شهرتفت با آسفالت توپکا 12-0 میلی متر