استعلام خرید جک ریلی

استعلام خرید جک ریلی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید جک ریلی طبق مشخصات ذیل ،  از طريق استعلام اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را در محل مربوطه اعلام نمائيد .                                                                                         

عنوان مورد استعلام

تعداد

مبلغ پیشنهادی(ریال)

 

مهر و امضاء

جک ریلی مدل FAAC740

1

 

 

 

- کلیه کسورات قانونی بعهده فروشنده می باشد .

- هر گونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

- جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در تفت میدان امام (ره) واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مراجعه نمایید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 207.

- محل تحویل موضوع استعلام، انبار شهرداری می باشد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ  1396/03/10  و محل دریافت پیشنهادات دبیرخانه شهرداری مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان می بایست ضمن دانلود فرم استعلام، نسبت به تکمیل و مهر و امضای فرم اقدام نموده و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تفت ارسال نمایند.

دانلود فرم استعلام