استعلام واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری

استعلام واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری

به  : .......................................................

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت،  را به مدت یکسال از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .            

خدمات

هزینه ماهیانه

مهر و امضای شرکت

انجام خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت

شامل انجام امور پذیرایی و پیش خدمتی، نظافت ساختمان و نامه رسانی

 

 

 

-         تامین کلیه ملزومات مصرفی در جهت انجام خدمات بر عهده شهرداری می باشد.

-         پرداخت کلیه حق و حقوقات و مزایا براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه ها و قوانین اداره کار و تامین اجتماعی ( سنوات از سال 1392 به بعد )محاسبه گردد.

-         پیشنهاد دهنده می بایست برگه آنالیز قیمت را جز به جز مشخص و با مهر و امضا تایید و ضمیمه برگه استعلام نماید.

-         در برگ آنالیز پیشنهادی می بایست موارد زیر مد نظر قرار بگیرد:

تعداد نیروی مورد نیاز

محاسبه حقوق و مزایا براساس گروه شغلی

متوسط اضافه کاری

تعداد فرزند

رفاهیات در سال

هزینه بیمه مکمل درمان به ازای هر نفر300.000ریال

1 نفر

گروه 6

120 ساعت

3نفر

12.000.000ریال

2 نفر

 

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امور اداری شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، امور قراردادها  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 202 شهرداري تفت                                                                                                                       

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز 1396/12/21مي باشد وكليه پيشنهادات رأس ساعت 8 صبح روز 1396/12/22باز مي گردد