استعلام واگذاری خدمات متوفیات

استعلام واگذاری خدمات متوفیات

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات حمل و نقل، تغسیل و تدفین متوفیات بصورت حجمی  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .    

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد خدمات شهری شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         تامین ماشین آلات و ملزومات مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.

-         پیمانکار مجاز است نسبت به اخذ هزینه های کفن و دفن و تغسیل از شهروندان بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر تفت به حساب خود اقدام نماید.

-         سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد که جزء لاینفک برگ استعلام بوده و شرکت کنندگان لازم است نسبت به مطالعه و مهر و امضای تمامی صفحات اقدام و به پیوست برگ استعلام، نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد خدمات شهری یا واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 225

-         آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/07/20مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان می بایست ضمن دانلود فرم استعلام و نمونه قرارداد و مهر و امضای تمامی صفحات بانضمام رزومه کاری و گواهی صلاحیت اداره کار خود نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

فرم استعلام

نمونه قرارداد