استعلام پیاده رو سازی

استعلام پیاده رو سازی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پياده روسازي سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

 

 

سقف قرارداد تا مبلغ  450.000.000ريال و تا پايان سال 1396 مي باشد.

پرداخت هر گونه وجه منوط به تائيد واحد فني شهرداري مي باشد.

كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار مي باشد.

كليه مصالح مصرفي و همچنين حمل مصالح بعهده پيمانكار مي باشد.

نوع طرح موزائيك طرح خورشيد، قرمز و سفيد و طرح نابينا طرح زرد مي باشد.

رعايت كليه مشخصات فني الزامي است(با ارائه تائيديه آزمايشگاه).

محل اجراي پروژه سطح شهر تفت مي باشد.

شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادها مختار است.

شركت كنندگان لازم است رزومه كاري خود را جهت بررسي فني در كميسيون، ضميمه برگ استعلام نمايند.

 هرگونه خط خوردگي،لاك گرفتگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص،معين وبدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه شهرداري و براي كسب اطلاعات بيشتر به واحد فني شهرداري مراجعه نمائيد. تلفن تماس: 42-32622040 داخلي 229

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه 29 / 06 / 96 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداري بعد باز مي گردد

شرکت کنندگان می بایست ضمن دانلود فرم استعلام و تکمیل آن و پیوست نمودن رزومه کاری خود پیشنهاد خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند

دانلود فرم استعلام