استعلام کف سازی و بدنه سازی

استعلام کف سازی و بدنه سازی

استعلام بهاء

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت کف سازی و بدنه سازی کوچه باغ جنب شرکت تعاونی فرهنگیان واقع در خیابان ساحلی شمالی  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

کف سازی و بدنه سازی کوچه باغ جنب شرکت تعاونی فرهنگیان واقع در خیابان ساحلی شمالی

مشخصات فنی و اجرایی:

کف سازی شامل:    2850 متر مربع

-         شفته ریزی به ضخامت 20 سانتی متر

-         شن ریزی به ضخامت 10 سانتی متر

-         فرش  با سنگ لاشه با ملات به ضخامت 7 سانتی متر(اکثر سطح کار)

-         کف سازی با سنگ قلوه به ضخامت 7 سانتیمتر (به صورت پراکنده)

-         آجرکاری با آجر فرش 20*10(به صورت پراکنده)

بدنه سازی شامل:    2350 مترمربع

-         اندود کاهگل به صورت شمشه ای  به ضخامت 4 سانتی متر

-         ازاره با سنگ لاشه تا ارتفاع 40 سانتی متر

-------------------------------------------------------------------      

-        سقف قرارداد تا مبلغ  1/000/000/000 ریال و تا پایان سال 1396 می باشد.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         پیمانکار موظف است جهت انعقاد قرارداد نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 100.000.000 ریال در وجه شهرداری اقدام نماید.

-         تامین مصالح بعهده شهرداری می باشد.

-         دیتال اجرایی و مسیر انجام کار در چهار برگ به پیوست می باشد که پیشنهاد دهنده بر اساس آن و مشخصات فنی فوق قیمت خود را ارائه می نماید.

-         در صورت وجود کار اضافه بر استعلام با دستور کار ناظر و  تایید قیمت انجام خواهد شد.

-         رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).

-         محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.

-         محل تحویل مصالح در انبار شهرداری می باشد و حمل و کرایه بر عهده پیمانکار می باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229

-          آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/05/12مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.                                                                                                            

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام و دتایل و فایل محدوده انجام کار، نسبت به تکمیل و مهر و امضای آنها اقدام و با قرار دادن تمامی صفحات بانضمام رزومه کاری خود در یک پاکت، در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

دانلود فرم استعلام

دانلود محدوده انجام کار

دانلود دتایل اجرایی