انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از بوستان بانوان و ساختمانهای اداری، تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات در محوطه آتش نشانی ، انبار و موتوری شهرداری تفت