اگهی مزایده مرحله اول فروش قطعه زمین با کاربری تجاری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد هفتاد و ششمین صورتجلسه مورخ 1398/03/07 شورای محترم اسلامی شهرتفت ،قطعه زمین مشروحه زیر را با شرایط کاربری تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات زمین به ساختمان شهرداری تفت واحد حراست مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه هر مترمربع

(ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

5317

153.5

خیابان آیت الله کاشانی روبروی بوستان پهلوان یزدی

33.000.000

255.000.000

 

شرایط مزایده :

  1. واریز 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است .
  2. شهرداری دررد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  3. هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  5. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .
  6. مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .
  7. محل تحویل پیشنهادات مزایده، واحد حراست شهرداری تفت می باشد.
  8. هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  9. به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  10. به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.