باور خود یافتن و تقویت انگیزش طلبی به دست اندرکاران روابط عمومی ها...

 🔸️روابط عمومی ها تنها پل ارتباطی هستند که نه تنها زمان را نمی توانند نگه دارند که می بایست با زمان و مقتضیات آن آشنا و آگاه باشند و جلب رضایت آحاد جامعه را در اعداد نخستین امور خود قرار دهند. 🔸️پس هر گونه تحول و روز آمدی با هدف رضایتمندی جامعه، خروجی آن را افزون خواهد کرد.

🔸️یادآوری این که "خودیافتنِ"روابط عمومی ها و"انگیزش طلبی"، باعث تحول خواهی تلاشگران آن و ستبرسازی روابط عمومی می شود.

🔸️هدف نهایی دست اندرکاران این عرصه، دست یازیدن به برترین ها و تکامل است چیزی که جای خالی اش همچنان باقی است. در هرصورت روزمون شادباش.

🔸️به همه ی دوستان هم هدف که در بخش های دولتی، عمومی و غیر دولتی کوشش گر و کنشگر روابط عمومی و ارتباطات هستند و نیز همکاران رسانه یی نیز شادباش می گوییم.

#هفته_روابط_عمومی

#تفت_شهری_برای_همه

#شورای_ششم

#باغشهر_کویر

 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت


 

ویرایش شده۰۱:۲۸ بعدازظهر

۳۰ اردیبهشت

‏عکس از Seyed.mohamad.stari

۱۲:۴۶ قبل‌ازظهر