عزاداری و نخل برداری عاشورای شهر تفت

از دریچه ی نگاه دیگران:

نخل برداری عصر عاشورا در باغشهر تفت