فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار

     شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه مسکونی خود واقع در استان یزد شهر تفت بلوار آیت ا... نوربالا (طبق کروکی) در مجاورت مجتمع مسکونی افرا به مساحت کل 4574 مترمربع (مجموع چهار قطعه زمین) در قالب سرمایه گذاری مشارکتی، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، شرایط سرمایه گذاری را دانلود و با تکمیل فرم های مربوطه و پیوست نمودن مدارک طراحی و اجرایی مرتبط و فهرست امکانات و تجهیزات و برآورد اقتصادی، جهت ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری خود تا ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخ  1396/02/28   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد سرمایه گذاری و امور مشارکتها، داخلی 202) تماس حاصل فرمایند.

 

شرایط شرکت در فرخوان:

-         محل تحویل پیشنهاد، دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد ها مختار است.

-         شرکت کنندگان می بایست حداقل 65 امتیاز از 100 امتیاز مربوط به جدول ارزیابی کمی و کیفی سرمایه گذار را کسب نمایند.

-        شرکت کنندگان می بایست تمامی صفحات شرایط فراخوان و فرم های شناسایی سرمایه گذار را مهر و امضا نموده و در داخل پاکت قرار دهند.

دانلود شرایط فراخوان

دانلود فرم شناسایی سرمایه گذار

دانلود اطلاعات پروژه