فرصتی دیگر... 💠 درخواست بررسی مجدد پرونده ی مالکینی که تا پایان سال هزارو چهارصد، حکم تخریب پلاکشان صادر شده است.

فرصتی دیگر...

 

فرصتی دیگر... 💠 درخواست بررسی مجدد پرونده ی مالکینی که تا پایان سال هزارو چهارصد، حکم تخریب پلاکشان صادر شده است.
 

 

 

#واحد_معماری_شهرسازی #شهرداری_باغشهر_تفت #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #روابط_عمومی_شهرداری_باغشهر_تفت