دبیر کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها:

مزاحمت های شغلی و بهداشتی را به کمسیون ماده ۵۵ مستقر درشهرداری اطلاع دهید

🔸📷 | اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری تفت، از چند مورد مکان ایجاد مزاحمت درون شهری بازدید کردند.

🔹 مأموران شهرداری با مشاهده یا گزارش یک پدیده یا شغل آلاینده ضمن اخطار کتبی به مالک محل، پرونده تخلف را جهت رسیدگی و طرح در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ارجاع می‌دهند.

🔹 در صورت رد ادله اعتراضی مالک یا متصدی در دبیرخانه کمیسیون یا بی‌توجهی به اخطارها، رأی کمیسیون مبنی بر پلمب محل صادر می‌شود.

 

#شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری_ #روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_باغشهر_تفت