مزايده اجاره 26 مورد از املاک و مستغلات شهرداری تفت - نوبت دوم

آگهی مزایده

(نوبت دوم)

     شهرداری در نظر دارد به استناد بند شش صورتجلسه شورای اسلامی شهر به شماره 52 مورخ 29/02/94، نسبت به اجاره دادن 26 مورد از املاک و مستغلات متعلق به خود در سطح شهر طبق لیست پیوست را به قیمت کارشناسی به افراد واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا پایان وقت اداریشنبه مورخ  30/03/1394   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 233) تماس حاصل فرمایید.

شرایط مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         مبلغ پایه مورد معامله بشرح جدول پیوست مختص سال 1394 از تاریخ 1/4/94 لغایت 31/2/95 می باشد.

-         واریز مبلغ 5 درصد از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده به قدرالسهم از برنده اخذ خواهد شد.

-        

 

 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.

 

 

لیست اجاره جهت مزایده املاک  شهرداری تفت در سال 1394

مبالغ به ریال میباشد

رديف

مورد اجاره

مبلغ اجاره (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

مغازه خیابان شهدا (وانت تلفنی)

000/800/2

000/680/1

2

انبار شماره 1 الی 9 ترمینال ( هر دهنه)

000/200/2

000/320/1

3

ساختمان همکف فرهنگسرای شهرداری (گل فروشی)

000/000/5

000/000/3

4

مغازه شماره 1 ترمینال (چلوکبابی) و مغازه شماره 2 ترمینال (تاکسی تلفنی سیر و سفر) (هر دهنه)

000/200/3

000/920/1

5

مغازه شماره 3 و 6 و 7 ترمینال (مینی بوسرانی) (هر دهنه)

000/000/3

000/800/1

6

مغازه شهرداری نبش بازار حافظ

000/700/2

000/620/1

7

مغازه شهرداری واقع در کوچه بازار حافظ

000/300/2

000/380/1

8

دکه مواد غذایی پارک بنایی

000/700/1

000/020/1

9

دکه مواد غذایی بوستان امام خمینی

000/500/2

000/500/1

10

کافی شاپ بوستان لاله

000/800/2

000/680/1

11

زمین چهاردیواری نبش خیابان شهدا

000/500/2

000/500/1

12

کارگاه شهرداری در شهرک صنعتی قدس

000/000/7

000/200/4

13

زیرزمین مغازه خیابان 22 بهمن

000/300/1

000/780

14

زیرزمین مهمانسرای خیابان شهدا

000/400/1

000/840

15

محل گود زباله جهت جمع آوری پسماندهای خشک شهری

000/000/9

000/400/5