مزایده اجاره یک باب کارگاه داخل ترمینال

مزایده اجاره یک باب کارگاه داخل ترمینال

آگهی مزایده مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب کارگاه داخل ترمینال به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره، تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 1396/08/08 به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی سال 1396(ریال)

پایه کارشناسی سال 1397(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک باب کارگاه داخل ترمینال

2/800/000

3/100/000

5/300/000

 

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری (پیوست اسناد و شرایط مزایده) می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده یا بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         مورد اجاره بصورت وضع موجود اجاره داده می شود و مستاجر حق هیچگونه تغییر در وضعیت ملک را بدون اخذ مجوز از شهرداری نخواهد داشت

-         هرگونه هزینه احتمالی در طول مدت قرارداد برعهده مستاجر بوده و شهرداری در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت(با اخذ تعهد کتبی از مستاجر)

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

شرکت کنندگان می بایست ضمن دانلود شرایط مزایده (فایل پایین) نسبت به مطالعه شرایط و امضای کلیه صفحات نسبت به پیشنهاد قیمت در مهلت مقرر اقدام نمایند.

دانلود شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت