مزایده تفکیک زباله از مبداء

مزایده تفکیک زباله از مبداء

آگهی مزایده مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات تفکیک زباله از مبداء به شرح مندرج در متن قرارداد به شرکت های واجد الشرایط و صلاحیت دار اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، نسبت به دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ  1396/07/26 به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

 

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 45/000/000 به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده و نمونه قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد و همچنین سایر مدارک لازم در متن اسناد و شرایط مزایده. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         هزینه آگهی مزایده از برنده اخذ خواهد شد.

شرکت کنندگان می بایست نسبت به دانلود شرایط مزایده و نمونه قرارداد، تکمیل و مهر و امضای تمامی صفحات اقدام و بانضمام سایر مدارک لازم در پاکت (ب) نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

دانلود اسناد و شرایط مزایده

دانلود نمونه قرارداد