مزایده مرحله دوم اجاره یک باب کارگاه ترمینال

شهرداري در نظر دارد نسبت به اجاره يك باب كارگاه داخل ترمينال به افراد واجد الشرايط اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت شهرداري Taft.ir  ، دانلود و تكميل فرم هاي مربوطه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت اجاره، تا ساعت 14 روز شنبه مورخ  20 / 08 / 1396  به  دبيرخانه شهرداري تفت مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 42-32622040  (واحد امور قراردادهاي شهرداري داخلي 225) تماس حاصل فرمايند.

رديف

شرح مورد اجاره

پايه كارشناسي سال 1396(ريال)

پايه كارشناسي سال 1397(ريال)

سپرده شركت در مزايده(ريال)

1

يك باب كارگاه داخل ترمينال

2.800.000

3.100.000

5.300.000

 

شرايط شركت در مزايده:

 • محل تحويل پيشنهاد مزائده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد.
 • واريز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پايه اجاره ساليانه به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 2030084430 بانك تجارت شعبه تفت به نام شهرداري تفت و قراردادن آن در پاكت الف  الزامي است. پاكت (ب) مربوط به اسناد مزايده كه بايد از سايت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاكت (ج) مربوط به پيشنهاد قيمت طبق فرمت شهرداري (پيوست اسناد و شرايط مزايده) مي باشد.

 

 • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • هرگاه برندگان مزائده به ترتيب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
 • به پيشنهاداتي كه پايين تر از قيمت كارشناسي شده يا بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.
 • مورد اجاره بصورت وضع موجود اجاره داده مي شود و مستاجر حق هيچگونه تغيير در وضعيت ملك را بدون اخذ مجوز از شهرداري نخواهد داشت
 • هرگونه هزينه احتمالي در طول مدت قرارداد برعهده مستاجر بوده و شهرداري در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت(با اخذ تعهد كتبي از مستاجر)
 • هزينه آگهي مزائده از برنده اخذ خواهد شد.
 •  
 • دانلود شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت