مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/18

مورد شماره 2 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.