مناقصه تامین نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

مناقصه عمومی مرحله اول تامین نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

آگهی مناقصه مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخ  1396/04/15   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 240.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و یا ارائه اوراق مشارکت بی نام و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) اسناد مناقصه و نمونه قرارداد که تمامی صفحات امضا گردیده است و اساسنامه شرکت، آگهی آخرین تغییرات، رزومه کاری و گواهی صلاحیت اداره کار.. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.

دانلود اسناد مناقصه

دانلود نمونه قرارداد