👈مسوول واحد فضای سبز گفت:

♻️انجام آبیاری شبانه ی درختان با غشهر تفت

🎄با توجه به محدودیت منابع آبی و محقق شدن اهدافی، مانند: جذب بیشتر آب، پیشگیری از رشد علف های زائد، صرفه جویی بیشتر از بیست درصد آب، بهره وری آب؛ میزان آبیاری در روز کاهش و حجم بیشتر آبیاری ها در شب انجام می‌شود.

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #باغشهر_کویر #واحد_فضای_سبز #کوشش_کارکنان

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت