مسوول واحد حمل و نقل شهرداری :

دریافت هرگونه وجه نقد در محل اتوبوس ممنوع است 

🔸️ 📷| بازدید واحد حمل و نقل از وضعیت اتوبوس رانی تفت و یزد

 🔹دریافت هرگونه وجه نقد در محل اتوبوس‌های تفت و یزد ممنوع است، از شهروندان خواهشمندم برای پرداخت کرایه خود از کارت‌های الکترونیکی شهروندکه مخصوص پرداخت کرایه حمل و نقل عمومی است استفاده کنند.

🔹 از مردم درخواست داریم هرگونه گزارش و یا انتقادی را با ذکر تاریخ، ساعت و محل به سامانه ۱۳۷ و یا داخلی ۲۲۵(روابط عمومی) و ۲۳۰(حمل و نقل) شهرداری باغشهر تفت، جهت رسیدگی اطلاع دهند.

#باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #امور_حمل_و_نقل_شهرداری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت