استعلام پیاده رو سازی سطح شهر تفت

استعلام پیاده رو سازی سطح شهر تفت


استعلام پیاده رو سازی سطح شهر تفت

استعلام پیاده رو سازی سطح شهر تفت

استعلام بهاء

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

پیاده رو سازی سطح شهر تفت

مشخصات فنی و اجرایی:

 شفته ریزی با 150 کیلوگرم آهک در مترمکعب    200 مترمکعب

شن ریزی به ضخامت 10 سانتی متر    100 مترمکعب

فرش موزائیک 40*40 اتوماتیک با ملات ماسه سیمان 1:6     1000 مترمربع

 

 

 

 

 

 

-         سقف قرارداد تا مبلغ  400/000/000 ریال و تا پایان سال 1396 می باشد.

-         نوع طرح موزائیک را شهرداری مشخص میکند.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

-         رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).

-         محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229

-         آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز دوشنبه 1396/04/19 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام، نسبت به تکمیل و مهر و امضای آن اقدام و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

دانلود فرم استعلام