آگهی مزایده فروش 40 قطعه از اراضی تجاری و مسکونی تفت

آگهی مزایده فروش 40 قطعه از اراضی تجاری و مسکونی تفت