مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/15

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/15