مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/9

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/9