مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/11

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/11