مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/28

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/28


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1398/3/28