مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/09

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/09


 

مورد شماره 1 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.