پیگیری روند اجرای پروژه ها توسط شهردار

پیگیری روند اجرای پروژه ها توسط شهردار

مخزن آب بوستان لاله

فضای سبز محلی

اصلاح کوچه روبروی هلال احمر

آبیاری بوستان بنایی